Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn do dnia 4 września do godz. 15:00 następujące dokumenty:

– druk zgłoszenia kandydata

– listę popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 podpisów osób, które są członkami danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze (czyli są płatnikami podatku rolnego i posiadają gospodarstwo powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)

– pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego

– jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez kandydata, pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

– jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba prawna, dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz ner PESEL przedstawiciela 

(wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyborów).

– zgodę kandydata (oraz osoby zgłaszającej kandydata jeśli zgłoszenie nie następuje osobiście) na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty w imieniu Komisji Okręgowej nr 3 w Nowym Korczynie przyjmuje i jednocześnie rejestruje kandydatów Krzysztof Wojtaś  pokój nr 12 (II piętro).

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury do Rady Powiatowej Izby Rolniczej dostępne są na stronie internetowej: http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych lub w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn pok. 12 (II piętro).

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content