Odpady komunalne

Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn w 2024

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków do trasy przejazdu śmieciarki do godziny 7.00 rano.


Zasady segregacji śmieci

 

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości, nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na właścicieli nieruchomości będzie nakładana opłata, która może wynieść od dwóch do czterokrotności opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny.
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów.
Jak segregować?
1. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła zbierane selektywnie umieszcza się w worku lub
pojemniku w kolorze zielonym.
2. Papier, tekturę zbierane selektywnie umieszcza się w worku lub pojemniku w kolorze niebieskim.
3. Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielo-materiałowe zbierane selektywnie umieszcza się w worku lub pojemniku w kolorze żółtym.
4. Odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone umieszcza się w worku lub pojemniku w kolorze brązowym lub przydomowym kompostowniku.
5. Meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku odbierane będą sprzed nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne, ewentualnie można je przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grotnikach Dużych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sytuacji w której właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 32,00 zł brutto za mieszkańca  za miesiąc. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole sposobu segregacji odpadów.


Informacje dotyczący odbieranych odpadów w Gminie Nowy Korczyn

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że:

  1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nowy Korczyn w 2024 r. odbiera:

P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski

ul. Kościuszki 65 C

28-130 Stopnica

2. Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Korczyn zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady komunalne segregowane przekazywane są Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40, 

28-142 Tuczępy

3. Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn w miejscowości Grotniki Duże (na Bazie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK  można dostarczyć (bezpłatnie) wytworzone przez mieszkańców gminy Nowy Korczyn następujące rodzaje odpadów:

  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  2. Zużyte baterie i akumulatory,
  3. Zużyte opony od samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych. Opony rolnicze będą przyjmowane wyłącznie o wymiarach nie przekraczających 120 cm (wysokość) na 40 cm (szerokość),
  4. Przeterminowane leki,
  5. Meble i odpady wielkogabarytowe,
  6. Odpady zielone,
  7. Odpady budowlane i rozbiórkowe,
  8. Papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje w/w odpady po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów: 690  531 051 lub 690 531 344.

Ponadto na terenie gminy Nowy Korczyn organizowana jest  dwa razy w roku (kwiecień, wrzesień) zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wystawionych na trasie odbioru przy posesji. 

4.   Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewnia:

MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.

P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski ul. Kościuszki 65c 28-130 Stopnica.

5 . Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz zobowiązany jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Odpady można zagospodarować przez zlecenie tej czynności następującym podmiotom:

Opony rolnicze, ciężarowe: Trans Południe Sp. z o.o.
39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. 14 681 89 89

P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543

P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543

Folia rolnicza, sznurek rolniczy: P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3, 26-026 Morawica, tel. 41 311 75 68, 601 867 543

Skup olejów przepracowanych/odpadowych : RAN-FLEX Sp. z o.o.- Biuro Handlowe- Kielce
ul. Głogowa 13, 25-346 Kielce, tel. 41 369 18 05, 41 342 53 04, 41 369 23 13

Środki ochrony roślin: Firma Handlowo- Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami
ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce, tel. 692 483 532, 530 313 793

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zlecenie zbierania odpadów można powierzyć, np. wyżej wymienionym punktom.


Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od Stycznia 2024r. nie ulega zmianie

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, iż w 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i pozostaje w takiej samej wysokości jak w 2023 roku:


13,00 zł brutto  za mieszkańca na miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz gdy odpady ulegające biodegradacji gromadzone są przydomowym kompostowniku,
16,00 zł brutto za mieszkańca na miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej,
32,00 zł brutto za mieszkańca za miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej pozostaje w wysokości:
 1) za pojemnik – 120 litrów – 12 zł,
2) za pojemnik – 240 litrów – 52 zł,
 3) za pojemnik – 500 litrów –110 zł,
4) za pojemnik 1100 litrów – 140 zł,
 5) kontener KP5 – 500 zł,
 6) kontener KP7 – 650 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik z terenu nieruchomości niezamieszkałej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości:
1)  za pojemnik – 120 litrów – 28 zł,
 2) za pojemnik – 240 litrów – 80 zł,
3) za pojemnik – 500 litrów – 130 zł,
 4) za pojemnik – 1100 litrów 200 zł,
5) kontener KP5 – 700 zł,
 6) kontener KP7 – 900 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na podany poniżej numer rachunku bankowego:
04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
Bank Spółdzielczy o/ Nowy Korczyn

w następujących terminach:
I kwartał – do 15 stycznia danego roku
II kwartał – do 15 kwietnia danego roku
III kwartał – do 15 lipca danego roku
IV kwartał – do 15 października danego roku.


Dokumenty do pobrania:

Skip to content