Wniosek na usuwanie folii rolniczych z terenu Gminy Nowy Korczyn pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” na terenie Gminy Nowy Korczyn.

W ramach dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym, dlatego też rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady w terminie i w miejsce zbiórki wskazane przez Gminę Nowy Korczyn.
W wyniku realizacji zadania około 39 ton  odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowy Korczyn ma zostać poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
Kwota dotacji z NFOŚiGW może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów. W związku z faktem, że podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, rolnik będzie musiał pokryć podatek VAT ze środków własnych. W tym celu będą zawierane indywidualne umowy z rolnikami.
O terminie podpisywania umów oraz o miejscu i terminie odbioru foli rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej  będziemy Państwa informować telefonicznie po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wykonawcą.
Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową rolników, którzy nie złożyli wniosku dotyczącego  przystąpienia do projektu ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” a chcieliby oddać  folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej w ramach programu. Warunkiem wpisania się na listę rezerwową jest wypełnienie wniosku  dotyczącego  przystąpienia do projektu ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  wraz z  oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis i rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat, nie później niż  do dnia 16 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn pok. Nr 1, tel. 41 23 45 412.

Do pobrania

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content