Wniosek na usuwanie folii rolniczych z terenu Gminy Nowy Korczyn pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” na terenie Gminy Nowy Korczyn.

W ramach dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym, dlatego też rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady w terminie i w miejsce zbiórki wskazane przez Gminę Nowy Korczyn.
W wyniku realizacji zadania około 39 ton  odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowy Korczyn ma zostać poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
Kwota dotacji z NFOŚiGW może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów. W związku z faktem, że podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, rolnik będzie musiał pokryć podatek VAT ze środków własnych. W tym celu będą zawierane indywidualne umowy z rolnikami.
O terminie podpisywania umów oraz o miejscu i terminie odbioru foli rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej  będziemy Państwa informować telefonicznie po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wykonawcą.
Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową rolników, którzy nie złożyli wniosku dotyczącego  przystąpienia do projektu ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” a chcieliby oddać  folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej w ramach programu. Warunkiem wpisania się na listę rezerwową jest wypełnienie wniosku  dotyczącego  przystąpienia do projektu ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  wraz z  oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis i rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat, nie później niż  do dnia 16 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn pok. Nr 1, tel. 41 23 45 412.

Do pobrania

Czytaj także:

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Skip to content