Świadczenie dla sołtysów

1 lipca 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 300 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat

2) osiągnęła wiek:

   a) w przypadku kobiet- 60 lat

   b) w przypadku mężczyzn- 65 lat

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku  o jego przyznanie. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji

– oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W celu uzyskania ww. zaświadczenia osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w gminie Nowy Korczyn muszą najpierw złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn wniosek o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa.

Wniosek do pobrania:

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content