Świadczenie dla sołtysów

1 lipca 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 300 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat

2) osiągnęła wiek:

   a) w przypadku kobiet- 60 lat

   b) w przypadku mężczyzn- 65 lat

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku  o jego przyznanie. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji

– oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W celu uzyskania ww. zaświadczenia osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w gminie Nowy Korczyn muszą najpierw złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn wniosek o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa.

Wniosek do pobrania:

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content