Świadczenie dla sołtysów

1 lipca 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 300 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat

2) osiągnęła wiek:

   a) w przypadku kobiet- 60 lat

   b) w przypadku mężczyzn- 65 lat

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku  o jego przyznanie. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji

– oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W celu uzyskania ww. zaświadczenia osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w gminie Nowy Korczyn muszą najpierw złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn wniosek o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa.

Wniosek do pobrania:

Czytaj także:

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Skip to content