Stypendium szkolne 2023/2024

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że od dnia 1 do 15 września 2023 r. rodzice uczniów (pełnoletni uczniowie) z terenu gminy Nowy Korczyn mogą się ubiegać o stypendia szkolne.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 1. Rodzic/prawny opiekun ucznia
 2. Pełnoletni uczeń
 3. Dyrektor szkoły

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

 • dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”),
 • uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Nowy Korczyn
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

JAKIE KRYTERIUM DOCHODOWE NALEŻY SPEŁNIĆ?

Kryterium dochodowe będące podstawą udzielenia pomocy materialnej dla uczniów/słuchaczy wynosi nie więcej niż 600 zł netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW NETTO (LUB ICH BRAK) CZŁONKÓW RODZINY WYMIENIONYCH WE WNIOSKU:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
 • Odcinek emerytury/renty lub aktualna decyzja ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
 • Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
 • W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
 • Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego.
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
 • Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Świadczenie wychowawcze „500 +”, świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry Start” oraz zasiłki celowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia (zielone szkoły, zajęcia na basenie, udział w spektaklach teatralnych czy projekcjach filmowych)
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 4. podręczników, ćwiczeń, lektur szkolnych, także w formie e-booka oraz audiobooka, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych itp.;
 5. przyborów szkolnych (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. zeszyty, bloki, teczki szkolne, segregatory, papier kolorowy, okładki na książki, zeszyty, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, nożyczki, plastelina, temperówka, ołówki, długopisy, pióra, bibuła, brystole, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, dziurkacze, zszywacze)
 6. tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe;
 7. odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki/szorty gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego,
 8. wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy
 9. stroju galowego na uroczystości szkolne (spódnica, koszula/biała bluzka, spodnie, marynarka);
 10. mundurka szkolnego, jeżeli jest przez szkołę wymagany
 11. odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych
 12. biurka szkolonego, krzesła do biurka, lampki szkolnej w danym roku szkolnym;
 13. komputera, laptopa, tabletu, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera;
 14. abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego
 15. instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych;
 16. sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia;
 17. okularów korekcyjnych dla ucznia
 18. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 19. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w tym w szczególności kosztów:
 20. dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
 21. zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
 22. pokrycie czesnego.
 23. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.1 pkt 1,2,3 nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 24. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie, takich jak:

 • faktury VAT
 • imienne rachunki
 • imienne bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • dowody wpłaty
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, itp. na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

 1. zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych pomocy wymaganych przez szkołę – od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r.
 2. bilety autobusowe, wycieczki szkolne, udział w dodatkowych zajęciach, abonament internetowy, itp. – od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

DODATKOWE INFORMACJE:

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
 3. Uchwała nr XIII/114/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn
 4. Uchwała Nr XXI/167/2021 Rady Miejskiej W Nowym Korczynie z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/114/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Korczyn

Wniosek do pobrania:

Oświadczenie o numerze konta:

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content