Przebudowa drogi krajowej Nr 79 na odcinku Ostrowce – Nowy Korczyn

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na Wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej  nr 79 na odcinku Słupia Nowy Korczyn”, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 19 marca 2024r. wydał Postanowienie, w którym stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej  nr 79 na odcinku Słupia Nowy Korczyn”, i nakłada obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz Postanowienie, w którym zawiesza postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

            W związku z powyższym, mieszkańcy gminy Nowy Korczyn mieszkający przy planowanej do rozbudowy drodze krajowej oraz właściciele działek graniczących z inwestycją (tj. na odcinku od ronda w miejscowości Nowy Korczyn do miejscowości Ostrowce) mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski.

            Dokumentacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7:00 do 15:00.

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content