Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 złożył do Wojewody Świętokrzyskiego  wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Gmina Nowy Korczyn zakłada, że w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024, udział weźmie ogółem 67 uczestników, w tym:

20 osób posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

33 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),

4 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne),

8 osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),

2 dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Planowana liczba zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych wykonujących usługę asystencji osobistej wynosi 34.

Całkowita wartość wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 o jaką ubiega się Gmina Nowy Korczyn opiewa na kwotę 2.562.648 zł.

Wniosek oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną przez Wojewodę.

Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn realizuje obecnie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, który na terenie Gminy Nowy Korczyn od 2020 roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Program realizuje  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. Kwota dofinansowania Programu wynosi 1.299.854,23 zł.  

W 2023 roku z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” korzysta 50 osób z niepełnosprawnych. Zatrudnionych jest 25 asystentów wykonujących usługi asystencji osobistej.

Dzięki ich pracy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie naszej gminy otrzymują wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, biorą czynny udział w funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content