Informacja o XL sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Nowy Korczyn za 2022 r.
  a. debata nad raportem o stanie gminy Nowy Korczyn za 2022 rok
  b. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2022 rok
  a. dyskusja
  b. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Nowy Korczyn za 2022 rok
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
  a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
  b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2022 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2022 rok   
  b. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok
  c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032
  d. zmiany uchwały nr XXIX/212/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2022 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i opróżniania osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  e. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
  f. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Korczynie
  g. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Korczyn umowy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy na rzecz wspólnego przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, pod roboczą nazwą: „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”
 9. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                                                    

Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A/live

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Nowy Korczynie na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)) – w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wypełniając obowiązek określony zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).
Kontakt z Administratorem:
  · listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
  · przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
  · telefonicznie: (41) 234 54 05

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  · listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,
  · przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych są przetwarzane przez Burmistrza w celu:
  · wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej jest:
  · obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 20 ust. 1 lit. b) ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku, głosu oraz przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.) i jest udostępnianie na stronei Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.nowykorczyn.pl/page.php?kat_id=1&id=365&parent_id=365 oraz na kanale https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A. W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
  1) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
    a) dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
    b) sprostowania danych (art. 16 RODO),
    c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
    d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
    e) prawo do cofnięcia zgody w stosunku do danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, co nie będzie miało wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych,
    f) a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.
  5) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content