Informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z nałożeniem od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie druku do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie do dnia 30 listopada 2023 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia, Urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli na terenie posesji w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
 
W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub na usuwanie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowy Korczyn (uchwała Nr XVI/127/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością wymuszoną pojemnością zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych. Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn, u sołtysów, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.

Do pobrania:

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content