Podatki

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja o gruntach

Informacja o lasach

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych/odsetek za zwłokę

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Skip to content