Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ogłoszenie z dnia 16 stycznia 2023 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANE PODSTAWOWE

Nazwa stanowiska pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Komórka organizacyjna – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

Wymiar etatu – pełny etat

WYMAGANIA KWALIFIKACYJE

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)
i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) tj:
1)    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba
że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych
od posiadania obywatelstwa polskiego,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5)    Wykształcenie (charakter lub typ szkoły oraz specjalność) – zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych

      Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)     ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości,
b)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)     jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6)    posiada nieposzlakowaną opinią,
7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8)    posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, znajomość podstawowych programów komputerowych, poczta elektroniczna, Internet,
9) biegła znajomość ustaw i przepisów wykonawczych oraz obowiązujących formularzy dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku,
a w szczególności:
a) Ustawa o finansach publicznych, w tym przepisy wykonawcze,
b) Ustawa o rachunkowości,
c) Ustawy z zakresu prawa podatkowego (w tym VAT),
d) Ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
e) Ustawa o pracownikach samorządowych,
f) Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
g) Ustawa o samorządzie powiatowym,
h) Ustawa – prawo zamówień publicznych,
i) Kodeks postępowania administracyjnego.


Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
2)    umiejętność organizacji i koordynacji pracy,
3)    umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,
4)    umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
5)    umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
6)    predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, analitycznego i strategicznego myślenia, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, odporność na stres.




ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1)    Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2)    Prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości.
3)    Nadzór nad opracowaniem projektu budżetu PCPR – koordynacja realizacji zadań poszczególnych komórek jednostki w procesie planowania budżetu.
4)    Sporządzanie analiz ekonomicznych oraz sprawozdawczości – stała kontrola realizacji planu, zaangażowania wydatków, przekroczenia lub niewykonania planu.
5)    Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzonej rachunkowości
tj. polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej.
6)    Prowadzenie gospodarki finansowej PCPR zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające zwłaszcza na:
•    prowadzenie rachunkowości jednostki,
•    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
•    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
•    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
7)    Nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych.
8)    Udział w spisie z natury aktywów pieniężnych, uzyskiwanie potwierdzeń od banków
i kontrahentów, prawidłowości stanów wykazywanych w księgach rachunkowych, porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz wyjaśnianiu
i rozliczaniu ewentualnych różnic.
9)    Zapewnienie prawidłowego przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
w okresach określonych w art. 74 ustawy o rachunkowości, a także należytej ochrony danych zgodnie z art. 71 ustawy o rachunkowości.
10)    Nadzór nad terminowością płatności.
11)    Bieżące czuwanie nad zabezpieczeniem i wydatkowaniem środków na realizację zadań.
12)    Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie przypisanych zadań.
13)    Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznych.
14)    Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na zlecenie Dyrektora PCPR.




Warunki pracy na danym stanowisku:

1.    praca biurowa wymagająca umiejętności obsługi podstawowego sprzętu biurowego, szczególnej koncentracji, dokładności, wymuszona pozycja ciała siedząca,
2.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę z naturalnym i sztucznym oświetleniem, praca wykonywana pod presją czasu,
3.    stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 120
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, nie istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku: występują schody oraz podjazd przy wejściu do budynku,
4.    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
5.    praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo w systemie jednozmianowym od poniedziałku
do piątku.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (CV),
3.    kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
4.    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły) lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego,
5.    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. zaświadczenie o odbyciu stażu, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia itp.),
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie że kandydat: posiada obywatelstwo polskie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
8.    informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).
Informacje dodatkowe:
1.    Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

2.    Osoba, której w wyniku naboru  zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie  do dostarczenia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionego nie wcześniej niż w okresie 2 tygodni przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze.

3.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: Główny Księgowy” osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 stycznia 2023 roku, do godz. 15:30 (liczy się data wpływu dokumentów
do PCPR).

UWAGA!

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz,  informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO oraz wymagane oświadczenia
dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).



Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Złożonych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nie zwraca. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczone na stronie internetowej  www.centrumbusko.pl Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 234 56 86.

Czytaj także:

Półmetek Rywalizacji o Puchar

Ponad dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy Rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 🚴‍♂️🚴 Za nami półmetek naszej zabawy ‼️ Wspólnie przejechaliśmy...

Dni Otwartych Drzwi i

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do wzięcia udziału w wystawie zwierząt hodowlanych, środków do produkcji rolnej, sprzętu i...

Informacja o

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024...

Sobótki w Nowym Korczynie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn, Zapraszamy do wspólnego świętowania Nocy Kupały w Nowym Korczynie. Nocy, która zawsze kojarzy się z pląsami...

Dodatkowa pomoc edukacyjna dla

Marzysz o lepszych ocenach i głębszym zrozumieniu lektur szkolnych? Odwiedź stronę https://dyktanda.pl, gdzie znajdziecie wszystkie lektury szkolne wraz z opracowaniami...

Zastrzeż PESEL i chroń

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki...

Informacja

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie w dniu dzisiejszym (t.j....

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10:00 dnia...

Skip to content