Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn w 2024 roku

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że:

  1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nowy Korczyn w 2024 r. odbiera:

P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski

ul. Kościuszki 65 C

28-130 Stopnica

2. Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Korczyn zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady komunalne segregowane przekazywane są Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40, 

28-142 Tuczępy

3. Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn w miejscowości Grotniki Duże (na Bazie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK  można dostarczyć (bezpłatnie) wytworzone przez mieszkańców gminy Nowy Korczyn następujące rodzaje odpadów:

  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  2. Zużyte baterie i akumulatory,
  3. Zużyte opony od samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych. Opony rolnicze będą przyjmowane wyłącznie o wymiarach nie przekraczających 120 cm (wysokość) na 40 cm (szerokość),
  4. Przeterminowane leki,
  5. Meble i odpady wielkogabarytowe,
  6. Odpady zielone,
  7. Odpady budowlane i rozbiórkowe,
  8. Papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła.

Punkt jest czynny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 690  531 051 lub 690 531 344.

Ponadto na terenie gminy Nowy Korczyn organizowana jest  dwa razy w roku (kwiecień, wrzesień) zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wystawionych na trasie odbioru przy posesji. 

4.   Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewnia:

– MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.

P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski, ul. Kościuszki 65 C, 28-130 Stopnica

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz zobowiązany jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Odpady można zagospodarować przez zlecenie tej czynności następującym podmiotom:

Opony rolnicze, ciężarowe: Trans Południe Sp. z o.o.
39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. 14 681 89 89

P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543

P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543

Folia rolnicza, sznurek rolniczy: P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3, 26-026 Morawica, tel. 41 311 75 68, 601 867 543

Skup olejów przepracowanych/odpadowych : RAN-FLEX Sp. z o.o.- Biuro Handlowe- Kielce
ul. Głogowa 13, 25-346 Kielce, tel. 41 369 18 05, 41 342 53 04, 41 369 23 13

Środki ochrony roślin: Firma Handlowo- Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami
ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce, tel. 692 483 532, 530 313 793

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zlecenie zbierania odpadów można powierzyć, np. wyżej wymienionym punktom.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od Stycznia 2024r. nie ulega zmianie

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, iż w 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i pozostaje w takiej samej wysokości jak w 2023 roku:


– 13,00 zł brutto  za mieszkańca na miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz gdy odpady ulegające biodegradacji gromadzone są przydomowym kompostowniku,
– 16,00 zł brutto za mieszkańca na miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej,
– 32,00 zł brutto za mieszkańca za miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej pozostaje w wysokości:
 1) za pojemnik – 120 litrów – 12 zł,
2) za pojemnik – 240 litrów – 52 zł,
 3) za pojemnik – 500 litrów –110 zł,
4) za pojemnik 1100 litrów – 140 zł,
 5) kontener KP5 – 500 zł,
 6) kontener KP7 – 650 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik z terenu nieruchomości niezamieszkałej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości:
1)  za pojemnik – 120 litrów – 28 zł,
 2) za pojemnik – 240 litrów – 80 zł,
3) za pojemnik – 500 litrów – 130 zł,
 4) za pojemnik – 1100 litrów 200 zł,
5) kontener KP5 – 700 zł,
 6) kontener KP7 – 900 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na podany poniżej numer rachunku bankowego:
04 8493 0004 0130 0230 0231 0126
Bank Spółdzielczy o/ Nowy Korczyn

w następujących terminach:
I kwartał – do 15 stycznia danego roku
II kwartał – do 15 kwietnia danego roku
III kwartał – do 15 lipca danego roku
IV kwartał – do 15 października danego roku.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content