Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.299.854,34 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:
50 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:
14 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
26 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
10 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest bezpłatny.
Zgodnie z działem IV ust.3 Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023”
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie:
– Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
– Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu.
– Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Programu.
– Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
– Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej i posiada odpowiednie kwalifikacje.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3771065 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

Do pobrania:

Czytaj także:

Szczepienia przeciw COVID-19

drodzy mieszkańcy, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie informuje, iż dostępna jest szczepionka Nuvaxivid, specjalnie dostosowana do wariantu XBB.1.5 Zapraszamy chętnych...

Od 22 kwietnia nowe

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami...

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Skip to content