Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zatrudni na zastępstwo pracownika socjalnego, oraz zastępstwo asystenta rodziny

 1. Stanowisko: pracownik socjalny.
 2. Wymiar etatu: 1 etat.
 3. Wymagania:
  Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 901 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  b) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   pedagogika,
   pedagogika specjalna,
   politologia,
   polityka społeczna,
   psychologia,
   socjologia,
   nauki o rodzinie,
  d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  2) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
  3) gotowość podjęcia pracy,
  4) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
  5) odporność na stres,
  6) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
  7) dyspozycyjność i zaangażowanie,
  8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
  9) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
  10) prawo jazdy kat. B

 1. Stanowisko: asystent rodziny.
 2. Wymiar etatu: 1 etat, w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Wymagania:
  1) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu asystent rodziny zgodne z art. 12 ust.1 ustawy
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagania dodatkowe:
1) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
2) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystent rodziny,
3) gotowość podjęcia pracy,
4) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
5) odporność na stres,
6) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
7) dyspozycyjność i zaangażowanie,
8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
9) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
10) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ( 41 3771078) z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 16.02.2024 r.

Czytaj także:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni mieszkańcy! Uwaga! Dziś (23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli macie taką możliwość, zostańcie w domu....

Zaproszenie na Forum Nowoczesnego

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w...

Psy do adopcji

Informujemy, że na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych przebywają bezdomne psy. Chętni którzy chcieliby zaadoptować pieska proszeni są...

Droga Powiatowa w Parchocinie

Zakończyła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres robót obejmował m.in....

Skip to content