Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 XXXVII sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

b.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032

c.przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2023 rok

d.ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

e.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Buskiego

f.zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

g.zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

6.Zapytania i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad sesji.

W myśl art. 25 ustawy o samorządzie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) zaproszenie niniejsze służy jako dowód usprawiedliwienia nieobecności w pracy

Czytaj także:

Szczepienia przeciw COVID-19

drodzy mieszkańcy, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie informuje, iż dostępna jest szczepionka Nuvaxivid, specjalnie dostosowana do wariantu XBB.1.5 Zapraszamy chętnych...

Od 22 kwietnia nowe

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami...

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Skip to content