Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
b.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032
c.zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowy Korczyn
d.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
e.wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania
f.zawarcia porozumienia międzygminnego
g.przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie
h.wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Korczyn Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Inwestycji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć
i.utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, przyjęcia Regulaminu Klubu „Senior+” w Nowym Korczynie
j.zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
k.określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowanie przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
l.określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
m.ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2022/2023
n.rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
o.zmieniająca uchwałę nr XXIX/211/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zmienioną uchwała nr XXXII/230/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2022 r.  
6.Apel Rady Miejskiej w Nowym Korczynie w sprawie podwyżek cen energii
7.Zapytania i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content