Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
b.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032
c.zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowy Korczyn
d.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
e.wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania
f.zawarcia porozumienia międzygminnego
g.przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie
h.wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Korczyn Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Inwestycji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć
i.utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, przyjęcia Regulaminu Klubu „Senior+” w Nowym Korczynie
j.zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
k.określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowanie przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
l.określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
m.ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2022/2023
n.rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
o.zmieniająca uchwałę nr XXIX/211/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zmienioną uchwała nr XXXII/230/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2022 r.  
6.Apel Rady Miejskiej w Nowym Korczynie w sprawie podwyżek cen energii
7.Zapytania i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                

Czytaj także:

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Skip to content