Informacja o dodatku węglowym

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 30 września 2022 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie, na której min. zostały wprowadzone do budżetu gminy środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego, co pozwoliło w dniu dzisiejszym na pierwsze wypłaty dodatków dla mieszkańców naszej gminy.

Kolejne wypłaty dodatków będą realizowane na bieżąco w miarę rozpatrywania wniosków, na podstawie znowelizowanej w dniu 20.09.2022 r.  ustawy o dodatku węglowym wprowadzonej ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Poz. 1967).
Znowelizowane przepisy zapewniają m.in. uszczelnienie systemu, zwiększają możliwości samorządów w zakresie weryfikacji wniosków oraz wydłużają termin na wypłatę dodatków węglowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.
Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe.
Wobec powyższego, zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy.
Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:
1)    informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2)    informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a)    świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
b)    świadczenia wychowawczego,
c)    dodatku osłonowego,
d)    dodatku mieszkaniowego,
3)    dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Dodatkowo art. 2 ust. 15b-15e ustawy o dodatku węglowym daje organom rozpatrującym wnioski o wypłatę dodatku węglowego możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodatek węglowy będzie wypłacany przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy, a dla osób które nie posiadają rachunku bankowego w kasie Banku Spółdzielczego w Kielcach/oddział Nowy Korczyn ul. Rzeźnicza 2.

Czytaj także:

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Bezpłatne warsztaty recyklingowe dla

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie zaprasza na Warsztaty Recyklingowe Regulamin_i_klauzula_informacyjna_warsztaty_-_RCEEPobierz WNIOSEK_O_POZWOLENIE_NA_WSTEP_NA_TEREN_ZGOK_SpPobierz ...

Skip to content