Konkurs na stanowisko głównego księgowego w SZOZ

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego księgowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), osoba ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać poniższe wymagania:

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4.  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej

6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Pożądane umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku głównego księgowego to:

 1. doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 2.  znajomość ustawy o rachunkowości,
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania),
 4. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5.  znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 6. znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w Nowym Korczynie (dokumenty dostępne w siedzibie SP ZOZ),
 7. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych,
 8. umiejętność zarządzania pracą zespołu,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 10. uzyskane licencje i uprawnienia branżowe,
 11. doświadczenie w pracy w księgowości samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 12. zdolność analitycznego myślenia,
 13. samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
 14.  umiejętność pracy pod presją czasu
 15.  umiejętność sporządzania pism urzędowych, projektów aktów normatywnych,
 16.  wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem lub list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 7.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności :

 1. prowadzenie gospodarki finansowej, gospodarowanie środkami publicznymi jednostki, planowanie i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą z 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
 2. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości,
 3. prowadzenie analiz kosztów działalności zakładu,
 4. przygotowywanie planu finansowego i sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych itp.,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy powierzonej pracownikom podporządkowanym organizacyjnie i funkcyjnie Głównemu Księgowemu,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.
 8. Współpraca z pozostałymi pracownikami SP ZOZ oraz z zewnętrznymi instytucjami, audytorami, orangami podatkowymi i bankami.

Dodatkowe informacje:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymierzę 1/5 etatu,
 2.  miejsce pracy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie ul. Zaścianek2 .

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 13 grudnia 2023 roku do godz. 14:00
w siedzibie SP ZOZ w Nowym Korczynie, ul. Zaścianek 2 lub wysłać na wskazany adres listem poleconym. O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data i godzina wpływu, a nie nadania, oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.

Szczegółowych informacji udziela: Krzysztof Gajek Kierownik SP ZOZ w Nowym Korczynie, pod numerem  tel.: 41 377 10 81 lub 608 027 715. w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 15.00

Czytaj także:

Półmetek Rywalizacji o Puchar

Ponad dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy Rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 🚴‍♂️🚴 Za nami półmetek naszej zabawy ‼️ Wspólnie przejechaliśmy...

Dni Otwartych Drzwi i

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do wzięcia udziału w wystawie zwierząt hodowlanych, środków do produkcji rolnej, sprzętu i...

Informacja o

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024...

Sobótki w Nowym Korczynie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn, Zapraszamy do wspólnego świętowania Nocy Kupały w Nowym Korczynie. Nocy, która zawsze kojarzy się z pląsami...

Dodatkowa pomoc edukacyjna dla

Marzysz o lepszych ocenach i głębszym zrozumieniu lektur szkolnych? Odwiedź stronę https://dyktanda.pl, gdzie znajdziecie wszystkie lektury szkolne wraz z opracowaniami...

Zastrzeż PESEL i chroń

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki...

Informacja

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie w dniu dzisiejszym (t.j....

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10:00 dnia...

Spotkanie z aktorem i

Drodzy mieszkańcy, 14 czerwca 2024r. o godz. 17.00 w Bibliotece Centrum Kultury w Nowym Korczynie odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Chudeckim-...

Skip to content